Référendum – Inscriptions sur les listes du 02/03/2022 au 25/03/2022

[FR] Veuillez trouver dans la barre latérale la communication de la Ville d’Esch afférent les inscriptions sur les listes pour l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision des Chapitres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII de la Constitution.

[LU] An der Sidebar fannt Däer d’Matdeelung vun der Stad Esch iwwert d’Aschreiwungen op d’Lëschte fir d’Ofhale vun engem Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vun de Kapitelen I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI an XII vun der Verfassung.

[DE] In der Randleiste finden Sie die Mitteilung der Stadt Esch bezügliche der Einschreibungen auf die Listen für die Organisation eines Referendums über den Änderungsentwurf der Kapitel I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI und XII der Verfassung.

Retour