Élections communales – Ma voix, mon choix !

All d’Awunner vun der Stad Esch kënnen den 11. Juni 2023 un de Gemengewalen deelhuelen, onofhängeg dovu wéi laang Sie schonn zu Lëtzebuerg liewen. Sie mussen sech bis zu 55 Deeg virdrun an de Wielerlëschten agedroen hunn. D’Aschreiwunge kënnen iwwert www.guichet.lu gemaach ginn.

Méi Infoen op www.jepeuxvoter.lu


Tous les habitants de la Ville d’Esch peuvent participer aux élections communales du 11 juin 2023 et ce indépendamment de la durée de leur séjour au Luxembourg. Pour ce faire il faut être inscrit sur les listes électorales jusqu’à 55 jours avant le scrutin. Les inscriptions en ligne s’effectuent via www.guichet.lu.

Plus d’infos sur www.jepeuxvoter.lu


Alle Einwohner der Stadt Esch können an den Kommunalwahlen vom 11. Juni 2023 teilnehmen, und zwar unabhängig von der Dauer ihres Aufenthalts in Luxemburg. Dazu muss man bis 55 Tage vor der Wahl in die Wählerlisten eingetragen sein. Die Online-Registrierung erfolgt über www.guichet.lu.

Mehr auf www.ichkannwaehlen.lu


All residents of the City of Esch can participate in the municipal elections of 11 June 2023, regardless of the length of their stay in Luxembourg. To do so, you must be registered on the electoral list up to 55 days before the elections. Online registration is possible via www.guichet.lu.

More information on www.icanvote.lu


Todos os habitantes da Cidade de Esch podem participar nas eleições municipais do 11 de Junho de 2023, seja qual for a duração da sua estadia no Luxemburgo. Para tal, deve estar inscrito nos cadernos eleitorais até 55 dias antes das eleições. O registo online é possível através de www.guichet.lu.

Mais informações em www.eupossovotar.lu

Retour