Référendum – Inscriptions sur les listes du 19/11/2021 au 20/12/2021

[FR] Veuillez trouver dans la barre latérale la communication de la Ville d’Esch afférent les inscriptions sur les listes pour l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision du chapitre VI. de la Constitution.

[LU] An der Sidebar fannt Däer d’Matdeelung vun der Stad Esch iwwert d’Aschreiwungen op d’Lëschte fir d’Ofhale vun engem Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel VI. vun der Verfassung.

[DE] In der Randleiste finden Sie die Mitteilung der Stadt Esch bezügliche der Einschreibungen auf die Listen für die Organisation eines Referendums über den Änderungsentwurf von Kapitel VI. der Verfassung vor.

Retour